ข้อมูลพื้นฐาน

งาน/โครงการ

แผนพัฒนาการเกษตร

รายงาน/วาระการประชุม

แผนปฏิบัติงาน
 


เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอยี่งอ แนะนำเกษตรกรการ
ตัดแต่งกิ่งลองกอง


        นายประวิทย์  รักษ์ทอง 
       เกษตรอำเภอยี่งอ

 
สำนักงานเกษตรจังหวัด
สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง
สำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ
สำนักงานเกษตรอำเภอรือเสาะ
สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสาคร
สำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ
สำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง
สำนักงานเกษตรอำเภอจะแนะ
สำนักงานเกษตรอำเภอตากใบ
สำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงโก-ลก
สำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงปาดี
สำนักงานเกษตรอำเภอแว้ง
สำนักงานเกษตรอำเภอสุคิริน

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   บริการ-สืบค้นข้อมูล


 

 

ข่ว/กิจกรรม........
 

สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาสร่วมกับ
สำนักงานเกษตรอำเภอยี่งอจัดอบรม
พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
 

 

 

  นางสุภาวดี  ประไพพิศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วยทีมอำเภอถ่ายทอดความรู้โครงการพืชปลอดภัยจากสารพิษ (GAP)ณ บ้านนากอ หมู่ที่ ๖ ต.จอเบาะ

 

 

  นายอภิรัตน์  หะมะ จัดอบรมเกษตรโครงการชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ณ อาคารเอนกประสงค์อำเภอยี่งอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานเกษตรจัดอบรมโครงการส่งเสริมการ
ใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต ณ หอประชุมอำเภอ
ยี่งอ

 

 

 

 

จ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอยี่งอร่วมกับชาวบ้านตำบลตะปอเยาะปลูกต้นไม้เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

 

 


สำนักงานเกษตรอำเภอยี่งอ
ถนนรามโกมุท  นราธิวาส  ๙๖๑๘๐
E-mail :
yi_ngor_nwt@doae.go.th